အဆင့်

အင်ဂျင်နီယာ ဝန်ထမ်းများ

ဘာသာပြန်၊ စကားပြန် ဝန်ထမ်းများ

အဆင့်(၁)

ဧည့်သည်ထံမှ အလုပ်ခန့်ထားရာတွင် လိုအပ်မည့် စည်းကမ်းချက်များ ရယူခြင်း

လျှောက်ထားသူများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များထဲမှ သင့်လျော်သူများကို ရွေးချယ်ခြင်း

Nextep Career Co., Ltd တွင် အကြိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း

ဧည့်သည်ထံမှ အလုပ်ခန့်ထားရာတွင် လိုအပ်မည့် စည်းကမ်းချက်များ ရယူခြင်း

လျှောက်ထားသူများ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များထဲမှ သင့်လျော်သူများကို ရွေးချယ်ခြင်း

Nextep Career Co., Ltd တွင် အကြိုအင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း

အဆင့်(၂)

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရန် ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း

အလုပ်လျှောက်ထားသူ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့နှင့် သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ခြင်း

နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရန် ပြင်ဆင်ခြင်း

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း

အလုပ်လျှောက်ထားသူ၊ မိဘအုပ်ထိန်းသူတို့နှင့် သဘောတူညီမှု ပြုလုပ်ခြင်း

အဆင့်(၃)

ဧည့်သည်နှင့် နောက်ဆုံးအဆင့် အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း

ဂျပန်ဘာသာနှင့် လူနေမှု၊ လုပ်ငန်းခွင်ဓလေ့ထုံးစံများကို သင်ကြားပို့ချပေးခြင်း (ဂျပန်နိုင်ငံသို့မထွက်ခွာခင်အထိ)

ဧည့်သည်နှင့် နောက်ဆုံးအဆင့် အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခြင်း

အဆင့်(၄)

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

အဆင့်(၅)

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်သံရုံးတွင် ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဂျပန်သံရုံးတွင် ဗီဇာလျှောက်ထားခြင်း

အဆင့်(၆)

ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခြင်း

ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာခြင်း