မေးလေ့မေးထရှိသောမေးခွန်းများ

ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် သွားရောက်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်ခ ပေးရပါမည်လား ?

ဂျပန်နိုင်ငံသို့ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် သွားရောက်ရန်အတွက် မိတ်ဆက်ဝန်ဆောင်ခ ပေးရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်။

ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရမည့် ဗီဇာအမျိုးအစားမှာ မည်သည့်ဗီဇာအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသလဲ ?

ကာလရှည်နေထိုင်ကာ အလုပ်လုပ်နိုင်မည့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ဗီဇာအမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။

မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါ မည်သည့်အထူးပြုဘာသာရပ်များကို အဓိကထားပြီး မိတ်ဆက်ပေးမှာလဲ ?

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ဆောက်လုပ်ရေးဘာသာရပ်၊ ဗိသုကာဘာသာရပ်၊ လျှပ်စစ်ဘာသာရပ်၊ အီလက်ထရွန်းနစ်ဘာသာရပ်၊ စက်မှုဘာသာရပ်၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာဘာသာရပ်တို့ကို အဓိကထားကာ အင်ဂျင်နီယာများကို စုဆောင်းလျက် ရှိပါသည်။

မည်သို့သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများဖြင့် မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာလဲ ?

ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားကာ မိတ်ဆက်ပေးသွားပါမည်။

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အခြေခံလစာအဖြစ် တစ်လလျှင် မည်မျှရှာဖွေစုဆောင်းနိူင်ပါသလဲ ?

လုပ်ငန်းအပေါ်မူတည်၍ အလုပ်လုပ်ရမည့်စည်းကမ်းချက်များနှင့် ခံစားခွင့်တို့မှာ မတူညီသော်လည်း အခြေခံအားဖြင့် ၂၀၀,၀၀၀ (ယန်း)နှင့် အထက်ရရှိနိူင်ပါသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကာလရှည်နေထိုင်ရန် ဖြစ်နိူင်ပါသလား ?

အလုပ်ဗီဇာအမျိုးအစားဖြစ်သောကြောင့် သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားပြီး ကာလရှည်နေထိုင်ရန် ကျိန်းသေဖြစ်နိုင်ပါသည်။