ဆက်သွယ်ရန်

အမှတ် (၄၉) သီတာလမ်း၊ ကျောက်မြောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

info@nextepmm.com

+95 9 57436613 (0ffice), +95 9 57436634 (Recruitment Service)